Rozpočet obce na obdobie 2016-2018

 

/uploads/files/Pr%C3%ADjmy%20obce%202016-2018.pdf

/uploads/files/V%C3%BDdavky%20obce%202016-2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/uploads/files/Verejná vyhláška(2).pdf

 

 

Obec Liptovské Beharovce

Obecný úrad, Liptovské Beharovce č. 9, 032 21 Bobrovec

IČO: 00 315 443


       Potvrdenie o zverejnení kúpnej zmluvy

      

        Obec Liptovské Beharovce, IČO: 00 315 443, zastúpená Jozefom Malým starostom obce potvrdzuje, že kúpna zmluva zo dňa 11.04.2014 uzatvorená medzi predávajúcim Obec Liptovské Beharovce č. 9, 032 21 Bobrovec, IČO: 00 315 443 a kupujúcou Žofia Nemešová, rodená Bobková, nar. 30.06.1962, trvalý pobyt Liptovské Beharovce 21, 032 21 Bobrovec, predmetom ktorej je predaj spoluvlastníckeho podielu v polovici k pozemku v obci Liptovské Beharovce, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pre obec a katastrálne územie Liptovské Beharovce na liste vlastníctva č. 251 ako:

 

             Parcely registra ,,E"

KN parc. č. 7748,     výmera 314 m2,     zastavané plochy a nádvoria,

 

bola zverejnená dňa 10.05.2014 na webovej stránke obce Liptovské Beharovce

www.liptovskebeharovce.sk

 

V Liptovských Beharovciach 10.05.2014

 

                                                                                                         

                                                                                                            Jozef Malý

                                                                                                         starosta obce

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia