Obec Liptovské Beharovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, § 8 ods.2, § 12
ods.2, § 16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 20 ods.4, § 21 ods.2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59,
§ 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
č. 1/2012 zo dňa 13. decembra 2012
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Beharovce na
rok 2013
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Liptovských  Beharovciach  podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov zavádza pre katastrálne územie Liptovské Beharovce, obec
Liptovské Beharovce:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2/ Obec ukladá od 1. januára 2013 na svojom území miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
Čl. I.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2. Hodnota pozemkov /
Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/ je stanovená takto:
a) ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov .............................. 0,1607 €/m2
b) trvalých trávnych porastov ............................................................ 0,0266 €/m2
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemku ....................................................................................... 0,0996 €/m2
3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy
a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2
uvedenej v prílohe č. 2 Hodnota pozemkov je v prípade
záhrad, zastavaných plôch a nádvorí, stavebných pozemkov
a ostatných plôch okrem stavebných pozemkov ........................... 1,3278 €/m2
stavebných pozemkov ................................................................. 13,2776 €/m2
§ 3
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje, že ročná sadzba dane z pozemkov pre všetky druhy
pozemkov je 0,50 % základu dane.
Čl. II
Daň zo stavieb
§ 4
Sadzba dane
1/ Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa stanovuje
takto:
a) 0,06 € stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu,
b) 0,06 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívuc) 0,20 € stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,16 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo
bytových domov
e) 0,60 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,60 € stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou,
g) 0,20 € ostatné stavby neuvedené v písmenách a) – f).
2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať ( § 10 ods.2 zákona
č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov).
3/ U viacpodlažných stavieb podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) je príplatok
za podlažie 0,04 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12
ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
Čl. III.
§ 5
Platenie dane
1/ Ak je vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 33,20 €
a u právnických osôb ak je nižšia ako 331,90 €, je splatná jednorázovo do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2/ Ak je vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb vyššia ako 33,20 €
a u právnických osôb vyššia ako 331,90 €, správca dane určuje platenie vyrubenej dane
v dvoch rovnakých splátkach tak, že prvá splátka dane je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá do 30.septembra príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Čl. IV.
DAŇ ZA PSA
§ 6
Sadzba dane
1/ Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov a kalendárny rok, ktorého
vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba je 10,- €.
§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom pes dovŕšil vek 6 mesiacov a stal sa predmetom dane podľa § 22 ods.
1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/ a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 8
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
2/ Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 26 zákona,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za
ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
4/ Daňovník preukazuje nadobudnutie psa preukazom psa, iným dokladom napr. o kúpe,
darovaní, / kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou/ prevzatím z útulku, čestným
vyhlásením vlastníka alebo držiteľa psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
5/ Daňovník preukazuje, že už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa z dôvodu jeho
predaja, darovania, uhynutia, odovzdania do útulku, príslušnými dokladmi / kúpnou
zmluvou, darovacou zmluvou, veterinárnym potvrdením o utratení psa, dokladom
o odovzdaní psa do útulku a pod./.
Čl. V.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 9
Predmet dane
1/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve obce. Takýmito pozemkami sú priľahlé chodníky,
všeobecne prístupné a užívané ulice, cestičky pre chodcov a cyklistov, plochy
priľahlé k bytovým domom, nástupištia verejnej autobusovej dopravy, plochy
verejnej zelene, verejne prístupné športoviská a rekreačné plochy.
2/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely,
než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Takým užívaním je umiestnenie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného
zariadenia, predajného zariadenia ak sa na jeho umiestnenie na verejnom
priestranstve nevydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, zariadenia
cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé
parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie prenosnej garáže
bez základov a ukotvenia.
3/ Stavebným zariadením je všetko, čo je potrebné k stavbe, k stavebným
a montážnym prácam, najmä stroje, zdvíhacie zariadenia, trubkové lešenia,
mobilné zdvíhacie plošiny, kontajnery.
4/ Skládkou na účely miestnej dane sa rozumie skládka tuhých palív, stavebného
materiálu, drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktoré vznikajú
v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác
vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave alebo odstraňovaní stavieb.
Skládkou podľa tohto ustanovenia sa rozumie aj sústreďovanie starých
a nepotrebných vecí na verejnom priestranstve s dobou trvania skládky viac ako 3
dni.
§ 10
Sadzba dane
1/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2
osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň,
2/ Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb ( oprava
a úprava vecí) 0,40 €/m2/deň
3/ Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia
0,573 €/m2/deň
4/ Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív, stavebného materiálu, drobného
stavebného odpadu a odpadu z demolácií
0,120 €/m2/deň
§ 11
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.
2/ Daňovník je povinný písomne podať oznámenie obecnému úradu o začatí užívania
verejného priestranstva. Oznámenie je povinný podať pred začatím užívania, najneskôr
však v deň začatia užívania. V oznámení uvedie meno, priezvisko / obchodné meno/
trvalé bydlisko / sídlo firmy/, účel užívania, rozsah a dobu trvania užívania verejného
priestranstva.
3/ Daňovník je povinný oznámiť obecnému úradu, že užívanie verejného priestranstva
skončilo a že verejné priestranstvo bolo dané do pôvodného stavu. Daňovník je povinný
v lehote do 5 dní, ohlásiť obecnému úradu každú zmenu týkajúcu sa užívania verejného
priestranstva.
4/ Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri dobe užívania verejného priestranstva
dlhšej ako 30 dní, je splatnosť dane v mesačných splátkach a to do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca.
Čl. VI.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane za jednu osobu sa stanovuje vo výške 0,40 € za jedno prenocovanie.
§ 13
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1/ Ubytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť obecnému úradu termín začatia
poskytovania ubytovacích služieb.
2/ Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ zariadenia pri nástupe daňovníka do
zariadenia v hotovosti. Dokladom o zaplatení dane je príjmový pokladničný doklad
vystavený prevádzkovateľom zariadenia. Príjmový pokladničný doklad obsahuje:
označenie prevádzkovateľa / obchodné meno/, číslo pokladničného dokladu, dátum
vyhotovenia pokladničného dokladu, meno a priezvisko osoby ktorá sa v zariadení
ubytovala s uvedením jej trvalého bydliska, suma, meno a podpis osoby ktorá
pokladničný doklad vyhotovila, podpis príjemcu finančnej hotovosti.
3/ Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných
v ubytovacom zariadení / „ kniha ubytovaných“/. Evidencia obsahuje: meno, a priezvisko
ubytovaného, adresa bydliska, dátum príchodu a dátum odchodu, podpis ubytovaného.
4/ Základom dane je počet prenocovaní.
5/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje. Daň je splatná bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa prvého mesiaca ktorý
nasleduje po poslednom dni štvrťroka ( do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.). Daň sa platí
v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na bankový účet obce.
Dokladom o zaplatení dane v hotovosti je príjmový pokladničný doklad s týmito
náležitosťami: označenie správcu dane, číslo pokladničného dokladu, dátum vyhotovenia
pokladničného dokladu, meno, priezvisko a pracovné zaradenie osoby prevádzkovateľa
zariadenia, meno a podpis zamestnanca správcu dane ktorý pokladničný doklad
vyhotovil, podpis príjemcu finančnej hotovosti. Dokladom o zaplatení dane za
ubytovanie prevodom na účet, je výpis z príslušného bankového účtu správcu dane.
Čl. VII
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 14
Sadzba dane
.
Sadzba dane je 40,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
§ 16
Oznamovacia povinnosť
1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
2/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to
oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
3/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov
a/ názov firmy alebo obchodné meno podnikateľa
b/ adresa sídla alebo trvalého pobytu
c/ dátum umiestnenie a začiatku prevádzkovania
Čl. VIII.
POPLATOK
§ 17
Sadzba poplatku
Obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,0329 € za osobu a kalendárny deň.
§ 18
Určenie poplatku
Poplatok podľa § 17 VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju
užívať.
§ 19
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
1/ Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na
základe dokladov ( nie čestné vyhlásenie)
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
/povolenie k pobytu, víza, pracovné povolenie, potvrdenie o návšteve školy/,
b) navštevuje školu mimo svojho trvalého alebo prechodného bydliska
/ potvrdenie o ubytovaní/,
c) občania, ktorí majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt a do práce dochádzajú
v týždňových intervaloch / potvrdenie svojho zamestnávateľa/.
2/ Uplatnenie zníženia podľa písm. a/ - c/ je potrebné podať do 30 dní odo dňa vzniku
nároku na zníženie, najneskôr do 31.12. príslušného roka.
§ 20
Splatnosť
1/ Obec vyrubí poplatok rozhodnutím.
2/ Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 16,60 € a právnickej
osobe 165,96 €, je splatný naraz do 31.3. príslušného roka. V ostatných prípadoch je
vyrubený poplatok splatný v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca,
30 júna, 30. septembra a 30. novembra.
3/ Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorázovo.
Čl. IX.
ÚČINNOSŤ
1/ Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Beharovce zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 1/2011 zo dňa 15. decembra 2011.
2/ Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Beharovce sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2013 uznieslo dňa 13.12.2012.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Jozef Malý 
starosta obce
Vyvesené dňa: 14.12.2012
Zvesené dňa: ...................................
 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia