.

      Návrh VZN č.3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Lipt. Beharovce

 

 

      Obecné zastupiteľsvo Obce Lipt. Beharovce na základe ustanovení zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 odst. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predisov sa uznieslo na.

   

 

      VZN č.3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Lipt. Beharovce

 

 

                                                                       §1

                                                      Účel úpravy

 

     VZN upravuje niektoré podmienky držania psov na území Obce Lipt. Beharovce podľa platnej legislativy.

 

                                                                      §2

 

                                                      Evidencia psov

 

    Evidenciu psov v zmysle príslušného zákona vedie Obec Lipt. Beharovce.

 

                                                                    §3

 

                                                    Náhradná známka

 

     V prípade odcudzenia, zničenia, alebo straty známky, Obec Lipt. Beharovce, vydá držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu 2 Eurá.

 

 

                                                                  §4

 

                                                   Vodenie psov

 

     Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá so psom vykonmáva dohľad.

     Vodiť psa je možné len v súlade s príslušným zákonom a týmto VZN.

      Vodiť psa na miestach so zákazom voľného pohybu psov, možno len na vôdzke.

      Zakazuje sa volný pohyb psov:

     a) v priestoroch cintorína vymedzeného oplotením

      b) v priestoroch obecného úradu

      c) na verejných priestranstvách obce.

 

 

                                                                    §5

 

                                               Znečisťovanie verejných priestranstiev

 

    Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

 

 

                                                                      §6

 

                                                         Kontrolna činnosť

 

    Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného nariadenia je oprávnený vykonávať orgán Policajného zboru SR.

 

 

                                                                      §7

 

                                                       Priestupky a sankcie

 

     1. Priestupku sa dopustí ten, kto poruší príslušné ustanovenia zákona č. 282/2002 Z.z.

 

      2. Priestupky podľa zákpna č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskoršich predpisov, prejednáva Obec Lipt. Beharovce, obecná polícia a orgán Policajného zboru SR.

 

      3. Za takýto priestupok môže byť uložená sankcia určená zákonom.

          Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 

                                                                       §8

 

                                             Spoločné a záverečné ustanovenia

 

     1. Tento návrh VZN bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce

Lipt. Beharovce, dňa 15.10.2015 uznesením č. 3/2015 .

     2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 31.10.2015

 

 

 

    V Lipt. Beharovciach dňa 15.10.2015

 

 

                                                                                               Starosta obce

                                                                                               Jozef Malý

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                                                                                                         

                                                                                                               

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia