O obci

 • r. 1231 uhorský kráľ - Ondrej II. podpísal a vydal privilégium na pozemkové vlastníctvo pre Behára, syna Semela "za vernosť a službu".4) Podrobný popis darovaného územia uvádza dominantné identif. body (pramene, potoky, skaly, stromy). Darovacia listina bola opatrená dvojitou kráľovskou pečaťou.
 • Okolo nich vznikla obec, nazvaná po prvotnom majiteľovi 1)
 • Ondrej II. (1205-1235) udelil Beharovi, synovi Semelovmu, 6 popluží zeme z bobroveckej občiny 1)
 • Syn Ondreja II. - Belo IV. (1235-1270) v r. 1262 potvrdil platnosť privilégia osobitnou listinou5) - viď 6) resp. 7)
 • Spomína sa r. 1295 v spore medzi synmi Behárovými a obcou Podhradie, keď sa uvádza aj kúria tunajších zemanov 2)
 • 1-krát sa obec spomína v roku 1358 ako "villa Beharfalw" 9)
 • Neskoršie patrila zemianskym rodinám Nemešovcov, Lačnovcov, Urbanovcov, Allmanovcov, Bohušovcov 2)
 • Patrila viacerým zemianskym rodinám 1)
 • Liptovské Beharovce boli kuriálnou obcou, ktorú spravoval direktor komposesoriátu. Tento overoval aj obecné písomnosti pečatidlom (viď obr.) s textom : Composesoriat de Beharfalva, bez pečatného obrazu, Ø 25 mm. Pečať používali v 19. stor. aj obecní richtári 9)
 • r. 1784 - mala 33 domov a 190 obyv. 2)
 • r. 1828 - mala 27 domov a 249 obyv. 2)
 • v 18. stor. tu pracoval pivovar a pálenica 2)
 • Od pol. 19. stor. populačne stagnovala 1)
 • Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodársvom 1), salašníctvom, husliarstvom, od 19. stor. tesárstvom 2)
 • obec bola v minulosti známa najmä výrobou huslí 4)
 • po zrušení nevoľníctva r. 1848 Jozefom II. - Tolerančný patent - úpadok zemianstva
 • r. 1930 - sčítanie ľudu z 1.12.1930 : · počet domov : 38 · plocha obce a katastr. územie : 199 ha · počet prítomných obyv. : 127 - všetko čsl. národnosti · náb. vyznanie : 110 - rím.-kat., 17 - evanj. · plocha v ha : 199, počet domov : 37 12)
 • počet obyvateľov : r. 1910 = 140, r. 1930 = 127, r. 1940 = 123 12),r. 2000 - 58 obyv.5)
 • poštový a farský úrad : Liptovský Trnovec 12)
 • podľa P. Nemeša (resp. zdroj neznámy) z L.B. bola pôvodná obec na inom mieste, južnejšie, v sútoku potokov..., v smere poľnej cesty do Lipt. Trnovca

historické názvy :

 • 1295 - Curia Behar 2), -1. písomná zmienka 4) ináč nedoložené
 • 1358 - villa Beharfalw 9)
 • 1422 - Beharfalua 2)
 • 1582 - Beherowyczfalwa 2)
 • 1773 - Beharowcze 2), Beharfalva, Beharowice 3)
 • 1786 - Beharfalwa, Beharowce 3)
 • 1808 - Beharórz, Biharfalva, Běhárowce 3)
 • 1863 - Behárfalva 3)
 • 1873~1877, 1888~1913 - Behárfalu 3)
 • 1882 - Behárfalu és Benyiky 3)
 • 1920~1948 - Beharovce 3)
 • od 1948 - Liptovské Beharovce

pamiatky :

 • obec je postavená v doline medzi horami, prevažne s novou zástavbou 8)
 • zachovala sa jedna drevená zrubová ľudová architektúra - dom č. 53 - (viď foto) - má secesne upravené verezávané okná a malý drevený balkón v prečnievajúcom lomenom štíte 1), strecha s podlomenicou a valbou, šindľová 8) ( táto stavba sa nachádza v Ondrášovej pozn. autora - V.B. )
 • kúria č. 53 (viď foto) - klasicistická z 1.pol. 19. stor. Jednopodlažná murovaná stavba, na priečelí členená troma veľkými slepými oblúkmi na silných polstĺpoch s rímsovou hlavicou. 1)
 • kúria č. 50 (viď foto) - neskoroklasicistická z 2.pol. 19. stor. Prízemná murovaná stavba so stredným vstupným rizalitom. Fasáda členená prehĺbenými plochami okolo okien a polkruhovo zakončenými zasklenými otvormi, na rizalite skosené nárožie. 1)
 • pôvodná drevená zvonica. Dnes už neexistujúca (zbúraná) a nahradená novou murovanou. - (viď foto)
 • po zemianskych kúriach už niet ani stopy 5)
 • v Lipt. Beharovciach a Beníkach stojí 13 pôvodných dreveníc 5)
 • staršia zástavba zachovaná ojedinele v podobe zrubových 3-priestorových domov 1)
 • z 2. tretiny 20. stor. murované 3- a viacpriestorové domy s tvrdou krytinou 1)
 • domy s priestormi radenými do štvorca v záhradkách 1)
 • v obci je niekoľko pôvodných murovaných stavieb v schátralom stave bez užívateľa, pravdepodobne z 2. tretiny 20. stor.
 • r. 1720-1738 : Zmluva medzi komposesormi v L. B. o výstavbe mlyna na pozemkoch šándorovskej kúrie : 1620 V 1-20 13)
 • r. 1759 : ...spor...o úžitok oráčin patriacich k mlynu v Lipt. Beharovciach 13)
 • r. 1804 detto 13)

zemianstvo (rôzne) :

 • r. 1790- : žiadosti o vydanie svedectva o zemianskom pôvode....drobných zem. rodov z L.B....: 1007 I 1-118 13)
 • r. 1815-1817 : žiadosti o vydanie svedetcva o zem. pôvode týkajúcich sa... Bohušovcov, Nemešovcov,... : 1009 IV 1-44 13)
 • r. 1797-1822 : Revízia zemianstva Martina Bohuša a Jána Lehockého z Kráľovej Lehoty. ...Vyšetrovanie zem. pôvodu... Nemešovcov z L.B. 13)
 • r. 1516-1569 : Spor zemanov z osady Beníky s Jánom Sklenkom o kúriu v L. B. ...: 1320 I 1-15 13)
 • spory o kúrie z rokov 1516-1569, 1620-1629, 1642-1646, 1846 13)
 • r. 1650-1668 : ...Dohoda medzi...Plathym o vykúpení dvoch záloh. pozemkov od Kryštofa Čemického a Daniela Bohuša, .. : 1618 III 1-31 13)

Použitá literatúra :

 1. kol.: Súpis pamiatok na Slovensku - zväzok druhý K-P, vydal OBZOR, Bratislava, 1968
 2. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1977
 3. Majtán, Milan: Názvy obcí Slovenskej republiky - vývin v rokoch 1773-1997, VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1998, str. 165
 4. Turistický sprievodca - Západné Tatry-juh
 5. Glembová, Anna : kalendár obce na rok 2000
 6. Beňko: Osídľovanie horného Liptova
 7. Buly kráľov dynastie Arpádovskej
 8. Eva Križanová: Základný výskum Z 891, archív Pamiatkového ústavu Bratislava, foto: Ruttkayová, sign. EK 1956 - nesprávny popis !!!, pozn. autora
 9. Mgr. Peter Vítek: Erby obcí a miest v Liptove, vyd. knižnica G. F. Belopotockého pre združenie Liptov, 2000
 10. Štatistický lexikón obcí v republike Československej - III. krajina Slovenská, Praha 1936
 11. historické mapy - kópie kartografických dokumentov z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava - archív autora / Vlado Bojko /
 12. Lexikon obcí Slov. republiky, Bratislava 1942, Štátny štatistický úrad
 13. Slavko Chury : Župa Liptovská 1391-1849, Inventár, Inventáre a katalógy fondov Štátnych archívov na Slovensku, 21/1, Slovenská archívna správa, Bratislava 1967

údaje prevzaté z http://www.bojec.szm.sk/beharovce/beharovce0.html

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia